Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Korczew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:06:25.
 Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Korczew na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:08:44.

Ogólne informacje związane z wyborami znajdą Państwo na stronie www.pkw.gov.pl


a informacje dotyczące wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada 2014 roku w zakładce www.pkw.gov.pl/2014%20kat%20samorzad

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-14 14:30:12 | Data modyfikacji: 2014-07-14 18:20:14.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 1 września 2014 w sprawie
podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i
granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu
wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej
Komisji Wyborczej
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:24:02 | Data modyfikacji: 2014-09-05 12:46:43.
OBWIESZCZENIE Starosty Siedleckiego z dnia 1
września 2014- granice okręgów wyborczych
 TREŚC OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:20:35 | Data modyfikacji: 2014-09-05 12:46:34.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KORCZEW z
dnia 3 września 2014 r. -okręgi wyborcze
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:45:31.
 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-09-17 17:46:22.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-09-23 12:42:19.
 SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KORCZEWIE

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-09-25 14:31:58.

Plan pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie

Komisja przyjmuje zgłoszenia i rejestruje listy kandydatów na radnych do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00


Godziny pracy Komisji:
w dni powszednie do dnia 6 października 2014 r. w godz. 8.00 – 15.00
w dniu 7 października 2014 r. w godz. 8.00 – 24.00

Komisja przyjmuje zgłoszenia i rejestruje kandydatów na wójta do dnia 17 października 2014 r. do godz. 24.00.
Godziny prac Komisji:
w dni powszednie do dnia 16 października 2014 r. w godz. 8.00 – 15.00
w dniu 17 października 2014 r. go godz. 24.00

Przewodniczący
Zdzisława Śnitko

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:21:37 | Data modyfikacji: 2014-10-17 14:46:31.

ZAWIADOMIENIE


Urząd Gminy w Korczewie informuje, że miejscem umieszczania obwieszczeń


wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


są tablice ogłoszeń na terenie gminy.


Wójt Gminy


/-/ Sławomir Wasilczuk

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:37:40 | Data modyfikacji: 2014-10-17 14:45:44.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KORCZEW z dnia 10
października 2014 roku o numerach i granicach
stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w
wyborach samorządowych do Rady Gminy Korczew,
Rady Powiatu Siedleckiego, Sejmiku Województwa
Mazowieckiego oraz wyborach Wójta Gminy Korczew
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-17 15:21:50 | Data modyfikacji: 2014-10-20 15:29:58.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Korczew w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-27 20:39:19.
 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Korczew w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-27 20:40:16.

Informacja Wójta Gminy Korczew

o sporządzeniu spisu wyborców

oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

 

Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. ) Wójt Gminy Korczew powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Korczew ( pokój nr 9) na pisemny wniosek wyborcy, w terminie od dnia 27 października 2014 r. do dnia 7 listopada 2014 r. w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30. do 15.30 na pisemny wniosek wyborcy. Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.942 oraz Dz. U. z 2014 r. poz.931).
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie ( § 17 ww. rozporządzenia ).


                                                       Sławomir Wasilczuk – Wójt Gminy Korczew

 Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:09:37 | Data modyfikacji: 2014-10-28 12:10:44.
 Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:48:43.
 Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej komisji Wyborczej w Korczewie

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:50:20.
 Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów Komitetów Wyborczych Wyborców w wyborach do Rady Gminy Korczew zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:52:55.
 Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 12:58:07 | Data modyfikacji: 2014-10-28 13:15:39.
 Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie w sprawie treści i wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Korczew w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 13:07:33.
 Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Korczewie w sprawie treści obwieszczenia i jego wydrukowania o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Korczew w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-28 13:11:49.
Plan dyżurów Komisarza Wyborczego w Siedlcach i
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-11-14 11:15:03 | Data modyfikacji: 2014-11-14 11:16:29.
INFORMACJA O DYŻURACH

Gminna Komisja Wyborcza pełni dyżur w dniu 15 listopada 2014 r. (sobota)


pod nr tel 603126133 i 691522010


w niedzielę od godz. 7.00 do chwili zakończenia pracy związanej z ustaleniem wyników głosowania.


 


Dyżur ewidencji ludności w dniu 16.11.2014 r.


7.00- 21.00 tel. 256312022


Pełnomocnik w gminie pełni dyżur w sobotę i w niedzielę pod nr tel. 609096582

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-11-15 11:36:20 | Data modyfikacji: 2014-11-15 11:39:46.
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA- WYBORY DO RADY
GMINY KORCZEW
 TREŚĆ PROTOKOŁU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:01:06 | Data modyfikacji: 2014-11-19 12:53:07.
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORU
WÓJTA GMINY KORCZEW
 TREŚĆ PROTOKOŁU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:57:56 | Data modyfikacji: 2014-11-19 12:59:04.

Zobacz:
 uchwała obwody glosowania .  Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych .  KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. . 
Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:57:56
Data modyfikacji: 2014-11-19 12:59:04
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska