Rejestr wyborców.
Rejestr wyborców

Wymagane dokumenty

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A

Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek
Do wniosku muszą być załączone:

- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce wykonania usługi:
Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Pokój nr 9, piętro
tel. 25 6312022 wew. 20

Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.)


Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)
Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do prezydenta miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Inne informacje

Wzory wniosków o dopisanie do rejestru, wniosku o udostępnienie rejestru, deklaracja dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w załączeniu.
Re

deklaracja

wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

wykreślenie z rejestru wyborców

 

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 11:27:13 | Data modyfikacji: 2013-05-16 11:31:50.

Sprawy związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców- pokój nr 9

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:20:51.
Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:20:51
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska