Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego oraz
zawieszenie i odwieszenie e-dowodu

TREŚĆ INFORMACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-04-24 14:37:00 | Data modyfikacji: 2020-04-24 14:41:21.
Wydanie dowodu osobistego

TREŚĆ INFORMACJI

WZÓR WNIOSKU

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-04-24 14:32:42 | Data modyfikacji: 2020-04-24 14:41:35.
 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 12:22:30 | Data modyfikacji: 2018-08-28 08:40:59.

Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych- pokój nr 9

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:18:12.
 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-03-06 16:57:17 | Data modyfikacji: 2016-01-13 15:27:28.
Unieważnienie dowodu osobistego.
Unieważnianie dowodu osobistego (od 01.01.2009 r.)
Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;

3. z dniem zgonu jego posiadacza;]

4. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;

5. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (np. zmiana nazwiska, adresu itp);

6. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę ( np. zmiana nazwiska, zmiana adresu itp.);

Dowód osobisty wydany z naruszeniem przepisów ustawy podlega unieważnieniu z w drodze decyzji administracyjnej oraz obowiązkowi zwrotu z dniem uprawomocnienia się tej decyzji.
Odpowiedzialność karna (od 01.01.2009 r.)
Kto:

1. uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

2. zatrzymuje cudzy dowód osobisty,

3. nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.
Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach i w trybie określonym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,.
 

Opublikowane przez: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:58:09.
Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego.

Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Wymagane dokumenty Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego Odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które nie wstąpiły w związek małżeński) Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, w przypadku wątpliwości organu, na jego żądanie, poświadczenie obywatelstwa polskiego Formularz wniosku Formularz jest dostępny w pokoju nr 9 na piętrze. Miejsce wykonania usługi Stanowisko ds.ewidencji ludności i dowodów osobistych Pokój nr 9, piętro Tel. 025 6312022 wew. 20 Opłaty brak opłat Podstawa prawna – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. 00, Nr 105, poz. 1110) Czas realizacji usługi 30 dni.


 


WZÓR WNIOSKU OBOWIĄZUJĄCY OD 1 MARCA 2015 ROKU


 


WZÓR WNIOSKU OBOWIĄZUJĄCY OD 31 SIERPNIA 2017

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego. WZÓR WNIOSKU OBOWIĄZYWAŁ DO 28 LUTEGO 2015 R.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 08:46:41 | Data modyfikacji: 2018-04-30 14:00:17.
Data wprowadzenia: 2013-05-16 08:46:41
Data modyfikacji: 2018-04-30 14:00:17
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska