Decyzja Wojewody Podlaskiego uchylająca decyzje
organu I instancji, GK-II.7511.7.2019
 TREŚĆ DECYZJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-12-14 07:52:37 | Data modyfikacji: 2021-12-20 11:22:18.
 Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z materiałem dodowym w postępowaniu o stwierdzenie nieważnosci decyzji w sprawie ustalenia wielkości udziałów we wspólnocie gruntowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-11-29 08:04:04.
 zawiadomienie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu o stwierdzenie nieważnosci decyzji w sprawie uznania nieruchomości za podlegające zagospodarowaniu

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-11-29 08:02:17.
 ZAWIADOMIENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w postępowaniu dotyczącym ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Starczewice

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-10-27 08:40:02.
 obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o przedłuzeniu terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji orzekającej o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 07:55:48 | Data modyfikacji: 2021-09-16 07:57:02.
 zawiadomienie o niezakończeniu w terminie postępowania administracyjnego dot. ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowejosób

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-09-16 07:53:36.
 postanowienie o braku możliwości odtworzenia akt dot. wykazu osób uprawnionych oraz udziałów we wspólnocie gruntowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-09-03 09:38:54.
 postanowienie o braku możliwości odtworzenia akt o uznaniu nieruchomości za podlegające zagospodarowaniu

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-09-03 09:37:36 | Data modyfikacji: 2021-09-03 09:41:36.
 zawiadomienie o braku możliwosci odtworzenia akt o uznaniu nieruchomości za podlegające zagospodarowaniu

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-09-03 09:37:25.
 ZAWIADOMIENIE o zmianie terminu załtwienia sprawy dot. ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wpsólnocie gruntowej wsi Starczewice

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-08-04 09:34:18.
 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-08-04 09:32:04.
 ZAWIADOMIENIE o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie odtworzenia akt administracyjnych dot. uznania nieruchomości za podlegające zagospodarowaniu

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-08-04 09:31:33.
 ZAWIADOMIENIE Wojewody Podlaskiego o prowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-08-03 08:09:44.
 OBWIESZCZENIE o wydaniu zawiadomienia o wstąpieniu w prawa strony spadkobiercy Jana Solki w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-08-03 08:07:31.
 ZAWIADOMIENIE Wojewody Podlaskiego o niezałątwieniu w terminie postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-08-03 08:00:10.
 OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO o zawiadomienia dotyczącego przedłużenia terminu rozpoznania wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 11 września 1964 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-08-03 07:57:31.
 POSTANOWIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o ustalenie wykazu osób uprawnionych oraz wielkości udziałów

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:33:03.
 POSTANOWIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w przedmiocie odtworzenia akt dot. sprawy o uznaniu nieruchomości za podlegające zagospodarowaniu

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-07-05 12:30:17.

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie odtworzenia akt sprawy o uznaniu nieruchomości za podlegające zagospodarowaniu

Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie odtworzenia akt sprawy o ustaleniu wykazu osób uprawnionych oraz wielkości udziałów we wspólnocie

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-03-02 09:15:25.

Postanowienie Wojewody Podlaskiego o zawieszeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uznania nieruchomości gruntowych za podlegajace zagospodarowaniu

Postanowienie Wojewody Podlaskiego o zawieszeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-02-02 08:13:44.

ZAWIADOMIENIE o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważnosci decyzji dotyczącej uznania nieruchomości gruntowej za podlegające zagospodarowaniu

ZAWIADOMIENIE o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważnosci decyzji dotyczącej ustalenia wykazu osób uprawnionych oraz wielkości udziałów przysługujacych we wspólnocie gruntowej

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 11:59:28.
 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-01-04 11:59:01.
POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w
przedmiocie odtworzenia akt administracyjnych

POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w przedmiocie odtworzenia akt administracyjnych

POSTANOWIENIE o wszczęciu postępowania w przedmiocie odtworzenia akt administracyjnych

 img302.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Sadowa | Data wprowadzenia: 2020-12-10 11:03:39 | Data modyfikacji: 2020-12-10 11:09:14.
 ZAWIADOMIENIE o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 09:00:12.
 ZAWIADOMIENIE o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważnosci decyzji dotyczącej uznania nieruchomości gruntowej za podlegające zagospodarowaniu

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-11-13 08:57:38.
Decyzja nr RŚ.6233.1.2020 w sprawie wydania
zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych
 decyzja RŚ.6233.1.2020.pdf

Opublikowane przez: Piotr Kościesza | Data wprowadzenia: 2020-10-08 10:45:11.
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 15:15:31.
 ZAWIADOMIENIE o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 11:07:11.
 ZAWIADOMIENIE o zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej uznania nieruchomości gruntowych za podlegające zagospodarowaniu w myśl ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 11:02:52.
 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-10-01 09:06:57.
OGŁOSZENIE Starosty Siemaityckiego w sprawie
wspólnoty gruntowej wsi Starczewice gm. Korczew
 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:57:02.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KORCZEW
z dnia 03 października 2016 r.
w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowe zwierząt, produktów i sprzętu

W związku z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu, ogłaszam przyjmowanie do dnia 31 października 2016 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania ( Dz. U. Nr 142, poz. 1161 z późn. zm.):

Rzeczoznawcę Wójt powołuje spośród osób, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadnicza szkolę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcąca w zawodach rolniczych i posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkolę zawodową lub dotychczasowa szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) maja miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta i który złożył wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.
Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.
Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski„

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Korczew pokój nr 6 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.korczew.pl

 WZÓR WNIOSKU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2016-10-05 10:08:00.

O G Ł O S Z E N I E


Gmina Korczew pozyskała dofinansowanie na opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023” w ramach konkurs zorganizowanego przez Województwo Mazowieckie oraz Ministerstwo Rozwoju.
Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk na tych obszarach. Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.
W związku z opracowaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Korczew zaprasza do udziału w konsultacjach niniejszego opracowania.
Termin konsultacji: od 29.08.2016 roku do 19.09.2016 roku.
Projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023” zostanie wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Korczewie, ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew, w godzinach urzędowania, na stronie Gminy pod adresem http://www.korczew.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem: http://www.bip.korczew.pl/ />Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Korczewie oraz email: korczew@vp.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.


Wójt Gminy Korczew

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”

 PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY KORCZEW NA LATA 2016-2023

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Katarzyna Borzym-Romanow | Data wprowadzenia: 2016-08-29 12:39:12 | Data modyfikacji: 2016-08-29 12:42:00.
 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Katarzyna Borzym- Romanow | Data wprowadzenia: 2016-08-16 20:21:27 | Data modyfikacji: 2016-08-16 20:31:59.
OGŁOSZENIE WÓJTA O NABORZE KANDYDATÓW NA
ANIMATORÓW SPORTU
 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2016-03-17 13:31:48.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na animatorów
sportu prowadzących zajęcia na obiekcie
sportowym ORLIK
 ogloszenie - Animator1.doc

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2016-02-09 13:07:47.
ZAPYTANIE OFERTOWE „Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z ternu gminy Korczew oraz ich
utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w
schronisku dla bezdomnych zwierząt”

ZAPYTANIE OFERTOWE

DRUK OFERTY

PROJEKT UMOWY

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Dorota Szaban | Data wprowadzenia: 2016-01-13 14:16:41 | Data modyfikacji: 2016-01-13 14:20:50.
INFORMACJA O POSTĘPOWANIU SCALENIOWYM

URZĄD GMINY W KORCZEWIE INFORMUJE,


ŻE WNIOSKI O OBJĘCIE POSTĘPOWANIEM SCALENIOWYM GRUNTÓW MOŻNA SKŁADAĆ U SOŁTYSÓW


ORAZ W URZĘDZIE GMINY KORCZEW W TERMINIE


DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r.


                                                                                                                                                                         Wójt Gminy


                                                                                                                                                        /-/ Sławomir Wasilczuk

 WNIOSEK O OBJĘCIE POSTĘPOWANIEM SCALENIOWYM

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-10-23 11:18:30 | Data modyfikacji: 2015-10-23 15:15:05.
ogłoszenie naboru kandydatów na animatorów
sportu prowadzących zajęcia na obiekcie
sportowym ORLIK

ogloszenie - Animator.doc

załącznik 1- oświadczenie kandydata

załącznik 2- program działań Animatora

WYNIKI NABORU NA ANIMATORA SPORTU

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Dorota Zubka | Data wprowadzenia: 2015-01-30 13:20:27 | Data modyfikacji: 2015-01-30 13:26:35.
ZAPYTANIE OFERTOWE „Wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z ternu gminy Korczew oraz ich
utrzymywanie i sprawowanie
opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych
zwierząt”

Zapytanie ofertowe

załącznik 1- druk oferty

załącznik 2- projekt umowy

Komunikat dotyczący minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskichów zwierząt gospodarskich

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Dorota Zubka | Data wprowadzenia: 2015-01-21 13:20:20 | Data modyfikacji: 2015-01-21 13:44:37.
 WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG O PODOBNYM CHARAKTERZE

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:02:45.
 FORMULARZ OFERTOWY

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:01:40.
Zapytanie ofertowe na wykonanie prezentacji
multimedialnej w ramach zadania pn. "Wirtualne
panoramy gminy Korczew"
 OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:00:23.
 KOMUNIKAT

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-27 11:52:45.
 PROJEKT UMOWY

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-27 11:27:01.
 OFERTA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-27 11:25:27.
ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłapywanie bezdomnych
zwierząt z ternu gminy Korczew oraz ich
utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w
schronisku dla bezdomnych zwierząt
 OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-27 11:23:37 | Data modyfikacji: 2014-01-27 11:50:43.
 Program działań animatora

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-27 11:20:47.
 Oświadczenie kandydata

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-27 11:20:03.
Wójt Gminy Korczew ogłasza nabór kandydatów na
animatorów sportu prowadzących zajęcia na
obiekcie sportowym ORLIK działającym przy
Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, ul.
Szkolna 4
 ogłoszenie - Animator.doc

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-27 11:19:10.
Data wprowadzenia: 2014-01-27 11:19:10
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska