Uchwała Nr XXIII/153/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 05.03.2013 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 08:22:49.
 Uchwała Nr XXIII/154/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 5 marca 2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 08:31:09.
 Uchwała Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 27.03.2013 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 08:33:37 | Data modyfikacji: 2013-07-19 08:38:58.
 Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 27.03.2013 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 08:35:08 | Data modyfikacji: 2013-07-19 09:49:01.
 Uchwała Nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 27.03.2013 W sprawie zaciągnięcia przez Gminę pożyczki długoterminowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 08:41:38.
 Uchwała Nr XXIV/158/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 27.05.2013 W sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014 z budżetu Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 08:48:03.
 Uchwała Nr XXV/159/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 08:49:30.
 Uchwała Nr XXV/160/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 08:52:03.
 Uchwała Nr XXV/161/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2013-2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 08:54:07 | Data modyfikacji: 2013-07-19 08:56:44.
 Uchwała Nr XXV/162/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 08:59:50 | Data modyfikacji: 2013-07-19 09:01:42.
 Uchwała Nr XXV/163/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew w drodze inkasa

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:04:41.
 Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:06:37.
 Uchwała Nr XXV/165/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:09:37.
 Uchwała Nr XXV/165/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:15:56.
 Uchwała Nr XXV/166/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:26:06.
 Uchwała Nr XXV/167/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie przyjęcia od Powiatu Siedleckiego zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:30:21.
 Uchwała Nr XXV/168/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Korczew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:32:55.
 Uchwała Nr XXV/169/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28.05.2013 Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korczew w 2013 roku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-07-19 09:34:20 | Data modyfikacji: 2013-10-07 09:32:01.
 Uchwała Nr XXVI/170/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2013-2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-10-07 09:38:11 | Data modyfikacji: 2013-10-07 09:47:20.
 Uchwała Nr XXVI/171/2013 Rady Gminy Korczew w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-10-07 09:39:51 | Data modyfikacji: 2013-10-07 09:45:18.
 Uchwała Nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania Powiatu Siedleckiego z zakresu dróg powiatowych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-10-07 09:41:56.
 Uchwała Nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-10-07 09:44:11.
 Uchwała Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finasowej Gminy Korczew na lata 2013-2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:18:38 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:32:08.
 Uchwała Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013 w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:24:59 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:33:13.
 Uchwała Nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru organów sołectwa Bużyska

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:28:28.
 Uchwała Nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Siedleckiego zimowego utzrymania dróg powiatowych na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:35:43.
 Uchwała Nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:39:05.
 Uchwała Nr XXVII/179/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:46:30.
 Uchwała Nr XXVII/180/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013 w sprawie przyjęcia 3- letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Korczew na lata 2013-2015

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 08:53:20 | Data modyfikacji: 2014-01-21 08:55:13.
 Uchwała Nr XXVII/181/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Korczew do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Korczew a Miastem Siedlce, w zakresie powierzenia realizacji zadania dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Korczew opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy prowadzone przez Miasto Siedlce

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:00:14.
 Uchwała Nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2013-2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:03:41 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:05:26.
 Uchwała Nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:07:47 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:16:57.
 Uchwała Nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:15:03 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:15:41.
 Uchwała Nr XXVIII/185/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:22:46.
 Uchwała Nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013 w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:25:47 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:38:18.
 Uchwała Nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2014 rpk

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:40:11.
 Uchwała Nr XXVIII/188/2013 rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013 w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:49:26 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:50:10.
 Uchwała Nr XXVIII/189/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013 w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień w tym podatku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 10:00:05.
 Uchwała Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/122/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 8 grudnia 2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Korczew w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 10:08:05.
 Uchwała Nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2013-2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 10:12:00 | Data modyfikacji: 2014-01-21 10:14:02.
 Uchwała Nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Korczew w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 10:16:25 | Data modyfikacji: 2014-01-21 10:17:42.
 Uchwała Nr XXIX/193/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie wyrażania woli przystąpienia do opracowywania i wdrażania planu niskoemisyjnego na terenie Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-01-21 10:20:20.
 Uchwała Nr XXX/194/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2014- 2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:28:16 | Data modyfikacji: 2014-03-18 15:02:22.
 Uchwała Nr XXX/195/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:29:37.
 Uchwała Nr XXX/196/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:31:55 | Data modyfikacji: 2014-03-18 15:06:37.
 Uchwała Nr XXX/197/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Narkomanii na rok 2014

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:34:26 | Data modyfikacji: 2014-03-18 15:04:49.
 Uchwała Nr XXX/198/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:35:54.
 Uchwała Nr XXX/199/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Korczew na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:37:48.
 Uchwała Nr XXX/200/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Korczew na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:39:43.
 Uchwała Nr XXX/201/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:41:37.
 Uchwała Nr XXXI/202/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 17 stycznia 2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/195/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2014

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:45:50.
 Uchwała Nr XXXI/203/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 17 stycznia 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:51:52.
 Uchwałą Nr XXXI/204/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:54:02.
 Uchwała Nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wspierania finasowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-03-18 14:57:48.
 Uchwała Nr XXXII/206/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 31 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania Powiatu Siedleckiego z zakresu dróg powiatowych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 13:03:12 | Data modyfikacji: 2014-07-17 13:08:31.
 Uchwała Nr XXXII/207/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 31 marca 2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korczew w 2014 roku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 13:05:59 | Data modyfikacji: 2014-07-17 14:55:47.
 Uchwała Nr XXXII/208/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 31 marca 2014 w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2015 z budżetu gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 13:07:55 | Data modyfikacji: 2014-07-17 14:24:03.
 Uchwała Nr XXXII/209/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2014-2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 13:17:22 | Data modyfikacji: 2014-07-17 14:25:37.
 Uchwała Nr XXXII/210/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 31 marca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 13:23:15 | Data modyfikacji: 2014-07-17 14:29:52.
 Uchwała Nr XXXIII/211/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 kwietnia 2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 13:31:50 | Data modyfikacji: 2014-07-17 14:31:25.
 Uchwała Nr XXXIII/212/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 kwietnia 2014 w sprawie zmian w budżecie

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 13:33:56.
 Uchwała Nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 kwietnia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:02:42.
 Uchwała Nr XXXIV/214/2014 Rady Gminy Korczew w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:04:15.
 Uchwała Nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 09 czerwca 2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:07:16.
 Uchwała Nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 09 czerwca 2014 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Knychówek obejmującego wsie Knychówek i Józefin

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:12:34.
 Uchwała Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 09 czerwca 2014 w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:14:54.
 Uchwała Nr XXXV/218/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2014-2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:19:15 | Data modyfikacji: 2014-07-17 14:34:44.
 Uchwała Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:38:39.
 Uchwała Nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-07-17 14:41:35 | Data modyfikacji: 2014-07-17 14:42:48.
 Uchwała Nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2014-2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:46:19 | Data modyfikacji: 2014-10-15 12:28:07.
 Uchwała Nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:47:56 | Data modyfikacji: 2014-10-15 12:26:21.
 Uchwała Nr XXXVI/223/2014 Rady Gminy Korczew w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:51:44 | Data modyfikacji: 2014-10-15 12:19:32.
 Uchwała Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansoej dla Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach na wykonanie zadania pn "Budowa PSZOK na terenie gminy Korczew" zawierajacego się w projekcie "Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko"

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:54:58.
 Uchwała Nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Siedleckiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 12:04:53.
 Uchwała Nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na odbudowę drogi powiatowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 12:08:32.
 Uchwała Nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2014-2021

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 12:13:03 | Data modyfikacji: 2014-10-15 12:18:35.
 Uchwała Nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2014 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-10-15 12:14:35 | Data modyfikacji: 2014-10-15 12:15:50.
 Uchwała Nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Korczew w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:06:09 | Data modyfikacji: 2015-01-05 11:06:54.
 Uchwała Nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Korczew w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:10:06.
 Uchwała Nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Korczew w sprawie ustalania i poboru oraz terminu płatności, opłaty targowej oraz określenia inkasenta

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:12:05.
 Uchwała Nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Korczew w sprawie określenia stawek wysokości podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień w tym podatku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:15:42.
 Uchwała Nr XXXIX/233/2014 Rady Gminy Korczew w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:17:39.
 Uchwała Nr XXXIX/234/2014 Rady Gminy Korczew w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:22:12.
 Uchwała Nr XXXIX/235/2014 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:25:20.
 uchwała Nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Korczew w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:31:44.
Data wprowadzenia: 2015-01-05 11:31:44
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska